Social Compass

Algemene voorwaarden Social Compass B.V.


De besloten vennootschap Social Compass is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86216449 en is gevestigd aan de Herengracht 320, 1016CE te Amsterdam.


Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Social Compass.

3. Diensten: de Diensten die Social Compass aanbiedt betreffen een online (instagram) cursus, marketingdiensten en een groeiservice.

4. Dienstverlener: de vennootschap onder firma Social Compass die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Social Compass.

5. Gebruiker: de natuurlijke persoon die de online cursus van Social Compass volgt via de website van Social Compass.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Social Compass heeft aangesteld, projecten aan Social Compass heeft verleend voor Diensten die door Social Compass worden uitgevoerd, of waaraan Social Compass een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Social Compass, alsmede voorstellen van Social Compass voor Diensten die door Social Compass aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Social Compass waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Website: de website van Social Compass is https://socialcompass.nl/ en https://www.socialcompassonlinemarketing.nl.


Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Social Compass, elke Overeenkomst tussen Social Compass en Opdrachtgever en op elke dienst die door Social Compass wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Social Compass aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Social Compass is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Social Compass niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.


Artikel 3   Het Aanbod 

1. Alle door Social Compass gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Social Compass is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Social Compass het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Social Compass gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Social Compass zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Social Compass heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Social Compass te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, of de Dienst heeft betaald.

2. Social Compass is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4. Elke Overeenkomst die met Social Compass wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Social Compass wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Social Compass is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever  is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

6. Ten aanzien van de Instagram Expert Cursus en de Instagram Ondernemers Cursus heeft Opdrachtgever gedurende 14 (kalender)dagen vanaf het aanschafmoment van de Expert Cursus of de Ondernemers Cursus recht op een niet goed geld terug garantie. Hieronder wordt verstaan dat Opdrachtgever vanaf het moment van aanschaf van de Expert Cursus of de Ondernemers Cursus, gedurende de hieropvolgende 14 kalenderdagen de cursus aantoonbaar volledig heeft gelezen en toegepast, maar aantoonbaar geen enkele groei, op welke wijze dan ook doormaakt. Indien Opdrachtgever niet met concreet bewijs aantoont dat zij ondanks het toepassen van hetgeen Opdrachtgever heeft geleerd tijdens de Expert Cursus of Ondernemers Cursus, geen enkele volger en/of andere groei zoals meer likes,comments, of andere vorm van interactie in haar instagramaccount heeft gehad, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde gelden. Het staat ter uitsluitende beoordeling van Social Compass om te onderzoeken of Opdrachtgever zich terecht beroept op deze garantie. Het staat Social Compass vrij om deze garantie te allen tijde aan te passen, nadere voorwaarden te stellen aan de garantie of deze garantie op enig moment geheel te laten vervallen. De hierboven genoemde garantie komt in elk geval te vervallen op het moment dat Opdrachtgever 4 video's van een cursus heeft bekeken.

7. Ten aanzien van het Instagram Jumpstart Pakket, de Instagram Jumpstart Challenge en Jouw effectieve online marketingstrategie heeft Opdrachtgever geen garantie en geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden. De Opdrachtgever doet hiermee dus afstand van haar recht op ontbinding.

8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Social Compass van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Indien Opdrachtgever de online cursus aanschaft, betaalt Opdrachtgever een eenmalige vergoeding voor de levenslange toegang tot de online cursus en de daaraan gekoppelde online community.

3. Zowel Opdrachtgever als Social Compass kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Social Compass ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. De duur van alle abonnementen wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Social Compass de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur voor het einde van de desbetreffende periode.

6. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van abonnementen. De online cursus kan ongeacht de duur van deze Overeenkomst, per direct opgezegd worden. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden,  tenzij de  garantiebepaling zoals neergelegd in artikel 4 lid 6 van deze algemene voorwaarden op de situatie van Opdrachtgever van toepassing is en Social Compass op grond daarvan besluit tot restitutie.

7. Abonnementen kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

8. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, indien de Overeenkomst geen abonnement is, is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Social Compass tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Social Compass is hierbij leidend.

9. Zowel Opdrachtgever als Social Compass kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Social Compass nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.


Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. Social Compass zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Social Compass staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Social Compass de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Social Compass aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Social Compass heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Social Compass niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Social Compass, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Social Compass is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Social Compass Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Social Compass aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Social Compass of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Social Compass recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

8. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten door Social Compass mogelijk te maken.

9. Social Compass is gerechtigd, maar nimmer verplicht om de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is Social Compass gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10. Voor zover is overeengekomen dat Social Compass content plaatst of aanpassingen doorvoert aan de website en/of advertenties van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Social Compass hiervoor toegang geven tot alle plaatsen, Diensten en accounts onder haar beheer voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst. 


Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Social Compass verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Social Compass niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Social Compass is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Social Compass verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Social Compass voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Social Compass kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Social Compass gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Social Compass.


Artikel 8   Adviezen

1. Social Compass kan een advies, plan van aanpak, ontwerp, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Social Compass de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door Social Compass verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Social Compass verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Social Compass wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Social Compass gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Social Compass kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Opdrachtgever zal Social Compass schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.


Artikel 9   Toegang en gebruik online cursus

1. Social Compass biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan ten behoeve van de online cursus en deelname aan de online community. Social Compass heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de feitelijke uitvoering van het social media account van de Gebruiker. Social Compass spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. 

2. Gebruiker heeft toegang tot de Website nadat Gebruiker de Website een account heeft aangemaakt en de betaling heeft verricht. Indien de Gebruiker deelneemt aan de gratis cursus verkrijgt de Gebruiker de toegang nadat hij een account heeft aangemaakt en de betaling heeft verricht.

3. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Social Compass onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Website. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

4. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Social Compass, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

5. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de reglementen en/of gedragsregels te houden gedurende het gebruik van de Website en online community. Gebruiker dient zich te onthouden van:

   1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Social Compass, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

   2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Social Compass of derden hindert of schade toebrengt.

6. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Social Compass gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 

7. Social Compass komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website en community te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande Gebruiker en/of mogelijke strafbare feiten.

8. Social Compass is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

9. Social Compass streeft ernaar om zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Social Compass is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website en het gebruik van de Website op te schorten. Social Compass is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

10. Het staat Social Compass vrij onderhoud te (laten) plegen aan de Website en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Social Compass aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Website, doch zal Social Compass zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de Website zonder beperkingen en of onderbrekingen.

11. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Social Compass of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Social Compass gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Social Compass zal eventuele inbreukmakende / schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Gebruiker geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van Social Compass. In geen geval is Social Compass aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens. 

12. Social Compass geeft uitdrukkelijk geen garantie op enige te behalen resultaten indien Opdrachtgever een online cursus heeft gevolgd. Of en zoja welke resultaten Opdrachtgever behaalt, is volledig afhankelijk van de inzet van Opdrachtgever/Deelnemer zelf, alsmede andere factoren waaronder meer verstaan maar niet beperkt tot het eventuele marketingbudget van Opdrachtgever, doelgroep, marktpositie, interactie met volgers en nog veel meer. Social Compass biedt Opdrachtgever slechts informatie dat door Opdrachtgever gebruikt en ingezet kan worden.


Artikel 10 Groeiservice, Management service, DM service

1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Social Compass de Social media accounts van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie en meer volgers krijgen. Indien Social Compass een dergelijke groeiservice/social media beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot haar website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Social Compass, tenzij anders overeengekomen.

2. De omvang van de groeiservice strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. 

Social Compass plaatst, indien en voor zover dit expliciet is opgenomen in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. Social Compass zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens Social Compass, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Social Compass het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever. 

3. Het liken, commenten, en/of (ont)volgen van volgers geschiedt slechts conform de (steeds veranderende) richtlijnen van het betreffende social medium. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Social Compass. Social Compass zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding. 

4. Het uitvoeren van de groeiservice en/of social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen. Social Compass staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

5. Bij het plaatsen van content ten behoeve van Opdrachtgever houdt Social Compass zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende Social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en regels zoals gehanteerd door dergelijke social media partijen.  

6. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Social Compass haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de voor Opdrachtgever gewenste dienstverlening. 

7. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Social Compass, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens eigen Social media account(s). Indien voor het gebruik van Social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.

8. Het uitvoeren van de groeiservice en/of social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt. 

9. Social Compass wijst Opdrachtgever er op dat de uitvoering van de groeiservice en/of social media beheer nimmer valt aan te merken als een marketingdienst zoals bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden. 

10. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het social Media account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Social Compass te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Social Compass zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van Social Compass.

11. Nimmer is Social Compass aansprakelijk voor het opgelegd krijgen van een of meerdere sancties op het social media account van Opdrachtgever ten gevolge van het uitvoeren van haar Diensten. Onder sancties wordt onder meer verstaan (maar is niet beperkt tot) het blokkeren van het account van Opdrachtgever, het blokkeren van het doen van acties zoals liken, volgen, plaatsen en meer. Social Compass is op geen enkele manier aansprakelijk voor elke vorm van schade van Opdrachtgever zoals blokkering, of het verwijderen van het profiel van Opdrachtgever en de gevolgen daarvan.


Artikel 11 Marketingdiensten

1. Social Compass biedt de mogelijkheid aan om advertenties, marketing funnels, social media- en e-mail campagnes op te stellen. Aan de inhoud van de hier bovengenoemde diensten kan Social Compass nadere voorwaarden en/of eisen stellen. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde teksten in strijd zijn met enige wettelijke bepaling, of niet past in een door Social Compass opgestelde marketingstrategie heeft Social Compass het recht deze teksten te weigeren en/of wijzigingen aan te brengen.

2. Social Compass garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Social Compass past slechts een bepaalde strategie toe. Dit biedt geen garanties in de toekomst. Evenmin kan Social Compass hierover toezeggingen doen doch zal Social Compass zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.

3. Indien Social Compass ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, worden de te verrichten diensten in het kader van SEO duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. 

4. Social Compass kan zelf SEO teksten schrijven of aanleveren voor Opdrachtgever. Social Compass hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO SEA diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van deze diensten door Social Compass is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Social Compass gehanteerde aanpak en de door Social Compass opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Social Compass te maken.

5. De SEO en SEA diensten zijn tevens afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals Google en de betreffende social media. De diensten worden door Social Compass uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.  Het budget voor de SEA wordt door Opdrachtgever bepaald en dient steeds bij vooruitbetaling voldaan te worden. Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever een creditcard koppelen. Opdrachtgever is gehouden om steeds voldoende saldo op de creditcard te hebben. Bij gebreke hiervan kan de SEA niet uitgevoerd worden, en worden eventuele advertenties niet geplaatst.

6. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de betreffende content door Social Compass verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

7. Indien Social Compass ten behoeve van Opdrachtgever leads aanlevert, is Social Compass op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde leads.

8. Nimmer is Social Compass verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing, ten gevolge waarvan Social Compass  niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

9. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze leads te wijzigen, verwijderen, versleutelen of te gebruiken voor eigen doeleinden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

10. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle door Social Compass gestelde aanleverspecificaties, bij gebreke waarvan Social Compass geen (tijdige) aanvang kan maken met de uitvoering van haar dienstverlening.


Artikel 12   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Social Compass is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Social Compass, Social Compass een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.


Artikel 13   Prijzen en betaling

1. De abonnementsvergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

2. Betaling van de abonnementsvergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.).

3. Social Compass heeft te allen tijde het recht bij haar abonnementen gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

4. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Social Compass, bij gebreke van tijdige betaling, gerechtigd de werkzaamheden op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

5. Opdrachtgever dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Social Compass.

6. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

7. Social Compass voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Social Compass opgestelde urenregistratie (nacalculatie), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

8. Indien en voor zover van toepassing worden reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten  aan Opdrachtgever doorberekend.

9. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Social Compass ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen, of volledige vooruitbetaling. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

11. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, kan de betaling per automatische incasso verricht worden.

12. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

13. Social Compass is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

14. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 (kalender)dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Social Compass. 

15. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 14   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Social Compass zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Social Compass meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 15   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

1. Social Compass gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Social Compass de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Social Compass verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Social Compass tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Social Compass op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 


Artikel 16   Opschorting en ontbinding

1. Social Compass heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Social Compass gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Social Compass is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Social Compass is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Social Compass te vergoeden voor elk financieel verlies dat Social Compass lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.


Artikel 17   Overmacht

1. Social Compass is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Social Compass wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Social Compass, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Social Compass zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Social Compass of door haar ingeschakelde adviseurs en derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Social Compass buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Social Compass is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.


Artikel 18   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Social Compass alleen geacht te bestaan indien Social Compass dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Social Compass, is Social Compass uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Social Compass binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Social Compass deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Social Compass in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door Social Compass leidt tot aansprakelijkheid van Social Compass, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Social Compass. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. Social Compass sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Social Compass is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Social Compass voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Social Compass geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Social Compass.

6. Enige door Social Compass opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Social Compass.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Social Compass is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Social Compass opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Social Compass. Social Compass is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Social Compass nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Social Compass haar eigen advies.

9. Social Compass staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Social Compass verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Social Compass vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Social Compass binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Social Compass. 


Artikel 19   Geheimhouding

1. Social Compass en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Social Compass bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Social Compass is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Social Compass opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Social Compass steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Social Compass op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Social Compass zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Social Compass niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Social Compass aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Social Compass vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Social Compass vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Social Compass is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Social Compass en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.


Artikel 20   Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Social Compass waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages, digitale content en adviezen berusten uitsluitend bij Social Compass en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Social Compass worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Social Compass gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Indien en voor zover Social Compass enige werken aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, verkrijgt Opdrachtgever slechts een persoonlijk, niet-overdraagbaar gebruiksrecht. 

4. Het is Opdrachtgever verboden om alle werkenwaarop de IE-rechten en auteursrechten van Social Compass rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Compass. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Social Compass opgeleverde zaken, dient Social Compass expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

5. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Social Compass rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.


Artikel 21   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Social Compass verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Social Compass zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Social Compass van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Social Compass voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Social Compass voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Social Compass verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 22   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Social Compass of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@socialcompass.nl of info@socialcompassonlinemarketing.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Social Compass de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Social Compass zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Artikel 23   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Social Compass en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Social Compass heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Social Compass en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.Schermerhorn, 7 januari 2020.